foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkolne Koło PCK i Wolontariatu
w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

 
 
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY PROMOCJI 
ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK 
 
 
Nr 15/2012 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z 11.09.2012 roku) 
 
 
Rozdział 1. Cel olimpiady: 
 
Celem Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK - zwanej dalej olimpiadą - jest 
wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu 
życia poprzez: 
- kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych; 
- pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o 
zdrowie; 
- inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym. Olimpiada, 
mimo charakteru konkursowego, nie jest nastawiona na rywalizację, a na wymianę doświadczeń oraz 
rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności. 
 
Rozdział 2. Adresaci olimpiady: 
 
Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych, które dzielą się na następujące 
typy: 
- trzyletnie gimnazjum 
- szkoły ponadgimnazjalne: 
 
- zasadnicze szkoły zawodowe 
- licea ogólnokształcące 
- licea profilowane 
- technika 
 
Rozdział 3. Organizatorzy: 
1. Głównym organizatorem olimpiady jest Polski Czerwony Krzyż. 
2. Współorganizatorami Olimpiady mogą być inne instytucje takie jak uczelnie wyższe, kuratoria oświaty, 
stowarzyszenia, firmy prywatne. 
3. Olimpiada jest przedsięwzięciem kilkustopniowym i obejmuje następujące etapy: 
 
- szkolny 
- rejonowy 
- okręgowy 
- centralny 
4. Za realizację poszczególnych etapów odpowiadają: 
- etapu szkolnego i rejonowego - szkoły (w tym szkolne koła PCK) i oddziały rejonowe PCK 
etapu okręgowego - oddziały okręgowe PCK 
- finału ? Biuro Zarządu Głównego PCK 
5. Przy organizacji wszystkich etapów olimpiady zaleca się współpracę z innymi instytucjami i organizacjami, 
które są zainteresowane promocją zdrowia w środowisku dziecięco - młodzieżowym. 
 
6. Poszczególne etapy olimpiady organizowane są ze środków budżetowych właściwych terenowo oddziałów 
PCK lub środków finansowych pozyskanych przez oddziały PCK na ten cel. 
  
Rozdział 4. Założenia organizacyjne: 
1. Decyzje o rozpoczęciu organizacji Olimpiady w danym roku szkolnym oraz o ramowych terminach 
poszczególnych etapów podejmuje i podaje do wiadomości, najpóźniej do końca września danego roku 
szkolnego, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża. 
2. Olimpiada rozpoczyna się w październiku, a kończy w czerwcu, w trakcie jednego roku szkolnego. 
3. Nad przebiegiem olimpiady czuwa Komitet Główny Olimpiady powoływany przez Zarząd Główny PCK. 
4. Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK może być organizowana na terenie 
poszczególnych okręgów PCK dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, bądź równocześnie dla 
młodzieży z obu kategorii szkół. Uczestnicy startują w jednej z dwóch kategorii wiekowych: gimnazjalnej 
lub ponadgimnazjalnej. 
5. Miejsce organizacji olimpiady ustalają: 
 
- dla etapów szkolnych - oddziały rejonowe PCK. Etap szkolny olimpiady odbywa się najpóźniej do 
końca października danego roku szkolnego. 
- dla etapów rejonowych - ustalają oddziały rejonowe PCK. Etap rejonowy olimpiady odbywa się 
najpóźniej do końca grudnia danego roku szkolnego. 
- dla etapów okręgowych - ustalają oddziały okręgowe PCK. Etap okręgowy olimpiady odbywa się 
najpóźniej do końca marca danego roku szkolnego. 
- dla finału - ustala i podaje do wiadomości, najpóźniej do końca kwietnia danego roku szkolnego, 
Zarząd Główny PCK. Etap centralny (finał) olimpiady odbywa się najpóźniej do końca pierwszej 
połowy czerwca danego roku szkolnego. 
6. Terminy poszczególnych etapów olimpiady ustala i podaje do wiadomości Zarząd Główny PCK. 
7. Podczas olimpiady sprawdzana jest wiedza i umiejętności uczestników z zakresu istniejących zagrożeń 
zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz zasad zdrowego stylu życia, a w 
szczególności: 
- zasad higieny osobistej i otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia i higieny jamy ustnej; 
- zasad zdrowego żywienia; 
- znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka; 
- prawidłowego rozkładu dnia ucznia i odpowiednich form wypoczynku; 
- problematyki ochrony środowiska naturalnego; 
- profilaktyki uzależnień (od nikotyny, alkoholu i narkotyków); 
- zapobiegania chorobom zakaźnym (szczególnie HIV/AIDS) i cywilizacyjnym; 
- zapobiegania urazom i wypadkom (w domu, szkole oraz w drodze); 
- zasad udzielania pierwszej pomocy; 
- podstawowych wiadomości o ruchu czerwonokrzyskim. 
8. Komitet Główny Olimpiady może ustalić temat przewodni Olimpiady i obowiązuje on na wszystkich etapach 
w danym roku szkolnym. 
9. Zasady organizacji etapu szkolnego olimpiady. 
Podczas etapu szkolnego zadaniem uczestników jest rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań 
testowych (zarówno z jedną poprawną odpowiedzią, jak i pytań o charakterze ?prawda-fałsz"). 
 
Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyska taką samą ilość punktów należy przeprowadzić dogrywkę między 
tymi osobami. Za przygotowanie pytań dogrywki odpowiada nauczyciel organizujący etap szkolny 
olimpiady lub przedstawiciel Oddziału Rejonowego PCK. 
 
Protokół z przebiegu etapu rejonowego Olimpiady należy dostarczyć do biura Oddziału Rejonowego PCK 
w terminie określonym stosownym pismem, wzór protokołu stanowi załącznik nr 1.  
10. Zasady organizacji etapu rejonowego 
olimpiady. Etap rejonowy obejmuje: 
 
- test składający się z 30 pytań testowych (zarówno z jedną poprawną odpowiedzią, jak i pytań o 
charakterze ?prawda-fałsz"); 
 
Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyska taką samą ilość punktów należy przeprowadzić dogrywkę między 
tymi osobami. Za przygotowanie pytań dogrywki odpowiada Oddział Rejonowy PCK. 
 
Protokół z przebiegu etapu rejonowego Olimpiady należy dostarczyć do biura Oddziału Okręgowego 
PCK w terminie określonym stosownym pismem, wzór protokołu stanowi załącznik nr 1. 
11. Zasady organizacji etapu okręgowego olimpiady. 
W etapie okręgowym olimpiady uczestniczą uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsce podczas etapu 
rejonowego w każdej kategorii. Etap okręgowy olimpiady obejmuje: 
- test składający się z 40 pytań testowych (zarówno wielokrotnego wyboru, jak i pytań o charakterze 
?prawda-fałsz"). Za każde pytanie z prawidłową odpowiedzią uczestnik olimpiady otrzymuje 1 
punkt. 
- ocenę przez komisję dokumentacji z przebiegu jednej akcji promującej zdrowie. Przeprowadzenie 
niniejszej akcji powinno być udokumentowane i potwierdzone na piśmie przez przedstawiciela 
placówki, w której akcja ta została zorganizowana (np. dyrektora szkoły, opiekuna SK PCK). 
Dokumentacja powinna zawierać opis akcji (w tym opis przebiegu akcji, ewentualne ankiety, 
ewaluację) oraz elementy dodatkowe, takie jak: prezentacja multimedialna, film, plakaty, ulotki itp. 
Ocena akcji prozdrowotnej obejmuje: 
 
? prawidłowość merytoryczną przedstawianej problematyki (trafność wybranego tematu i jego 
właściwe, wyczerpujące opracowanie); 
? zasięg podjętych działań (klasa, kilka klas, szkoła, środowisko pozaszkolne); 
? innowacyjność akcji; 
? samodzielne zrealizowanie akcji przez zawodnika lub tylko jego współudział, 
? możliwość szerszego wykorzystania zaprezentowanych działań - w innej klasie, szkole, 
mieście (załączenie do dostarczonej dokumentacji szczegółowych scenariuszy akcji, ankiet 
itp.); 
? sposób przygotowania dokumentacji oraz przebiegu akcji. 
 
Za każdy z wyżej wymienionych podpunktów uczestnik może otrzymać od 0 do 5 punktów. 
Kartę oceny stanowi załącznik nr 2. 
 
Wszystkie prace powinny zostać dostarczone osobiście lub pocztą do biura Oddziału Okręgowego PCK 
minimum na 14 dni przed częścią pisemną etapu okręgowego olimpiady. Dokładny termin nadsyłania 
dokumentacji ustalają poszczególne oddziały okręgowe PCK i informują o tym wszystkich zgłoszonych do 
etapu uczestników. 
 
W sumie podczas etapu okręgowego Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK uczestnik może 
uzyskać 70 punktów. 
 
Zwycięzcą etapu okręgowego olimpiady zostaje zawodnik, który uzyska największą sumaryczna liczbę 
punktów ze wszystkich zadań oraz otrzymuje on tytuł finalisty. Zaświadczenie, którego wzór stanowi 
załącznik nr 3 wydaje Komitet Główny Olimpiady. 
 
Protokół z przebiegu etapu okręgowego Olimpiady należy przesłać do Komitetu Głównego Olimpiady na 
adres Zarządu Głównego PCK w terminie określonym stosownym pismem, wzór protokołu stanowi 
załącznik nr 1. 
 
Całą dokumentację dotyczącą przeprowadzonej akcji prozdrowotnej laureaci etapów okręgowych 
przesyłają listem poleconym na adres: Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, 00-561 
Warszawa, ul. Mokotowska 14 z dopiskiem ?Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego 
Stylu Życia PCK" lub osobiście składa ją w sekretariacie biura Zarządu Głównego PCK w Warszawie do  
dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego. - liczy się data dostarczenia, a nie data stempla pocztowego. 
Uczestnik wysyła pracę na swoją odpowiedzialność. 
 
Wymogi formalne jakie powinna spełniać nadesłana praca: 
 
1. Strona tytułowa. Powinna zawierać następujące dane: 
? Imię i nazwisko autora pracy 
? Tytuł pracy 
? Imię i nazwisko osoby przygotowującej ucznia do Olimpiady 
? Nazwę szkoły 
? Nazwę właściwego Oddziału Okręgowego PCK 
? Kategoria wiekowa gimnazjalna/ponadgimnazjalna 
? Miejscowość i rok 
2. Spis treści. Musi zawierać wszystkie składowe elementy pracy. Spis treści występuje po stronie 
tytułowej pracy. 
3. Numeracja stron. Kolejno cyframi arabskimi na dole strony. 
4. Tekst podstawowy pracy powinien być napisany czcionką Times New Roman lub Arial o rozmiarze 
12 punktów. Odstęp między wierszami (Interlinia) powinien wynosić 1,5 linii. Ponadto akapity należy 
wyjustować. 
5. Przypisy (spełniające funkcję dokumentującą źródła np. cytowanych poglądów) umieszcza się na 
dole strony. Powinny one być ponumerowane w sposób ciągły. Rozmiar przypisów powinien wynosić 
10 punktów. 
6. Piśmiennictwo. Na końcu pracy, w porządku alfabetycznym, należy umieścić spis wszystkich źródeł, 
z jakich korzystano. 
7. Zawarte w pracy tabele, wykresy, rysunki i schematy powinny być opisane. Nad nimi powinien 
znajdować się tytuł, a pod ich spodem źródło, na podstawie którego zostały one opracowane. 
 
 
 
12. Zasady organizacji finału olimpiady. 
W finale olimpiady uczestniczą uczniowie (finaliści), którzy zajęli pierwsze miejsce podczas etapu 
okręgowego. Uczniowie przyjeżdżają wraz z opiekunami. 
W finale olimpiady nie mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy w poprzednim roku zajęli pierwsze miejsce 
podczas finału olimpiady. 
 
Koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestników finału olimpiady ponosi organizator, natomiast koszty 
podróży pokrywają uczestnicy, szkoły lub oddziały delegujące. 
 
Finał olimpiady obejmuje: 
- test składający się ze 100 pytań (zarówno wielokrotnego wyboru, jak i pytań o charakterze 
?prawda-fałsz"). Maksymalnie za tą część olimpiady zawodnik może otrzymać 50 punktów - po 0,5 
pkt. za każde pytanie; 
- sprawdzenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy (zakres kursu podstawowego PCK) 
obejmujące wykonanie czynności podstawowego podtrzymywania życia (resuscytacji) na fantomie 
oraz udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w pozorowanym zdarzeniu. Za 
wykonanie czynności podstawowego podtrzymywania życia na fantomie uczestnik może uzyskać 
od 0 do 10 punktów, oraz za udzielenie pierwszej pomocy w pozorowanym zdarzeniu również od 0 
do 10 punktów. Na wykonanie każdego elementu uczestnik ma do 7 minut. Niezbędne materiały 
opatrunkowe zapewnia organizator. 
- ocenę zaprezentowanej przez zawodnika jednej akcji promującej zdrowie przeprowadzonej przez 
niego w środowisku lokalnym w ramach etapu okręgowego olimpiady. 
Ocena akcji prozdrowotnej obejmuje: 
? prawidłowość merytoryczną przedstawianej problematyki (trafność wybranego 
tematu i jego właściwe, wyczerpujące opracowanie); 
? zasięg podjętych działań (klasa, kilka klas, szkoła, środowisko pozaszkolne); 
? stosowane formy pracy (ich różnorodność, stopień trudności, innowacyjność); 
? samodzielne zrealizowanie akcji przez zawodnika lub tylko jego współudział,  
? możliwość szerszego wykorzystania zaprezentowanych działań - w innej klasie, szkole, 
mieście (załączenie do dostarczonej dokumentacji szczegółowych scenariuszy akcji, ankiet 
itp.); 
? sposób udokumentowania akcji. 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z tego zadania wynosi 30. Na wykonanie tego 
zadania przeznacza się 15 minut na każdego uczestnika, w tym 10 min. na prezentację akcji przez 
zawodnika i 5 min na pytania komisji oceniającej. 
 
Jeżeli więcej niż jedna osoba otrzyma taką samą, łączną ilość punktów o zwycięstwie decyduje liczba 
punktów zdobytych podczas testu z zakresu zdrowego żywienia. Jeżeli to nie wskaże zwycięzcy, o 
pierwszeństwie decyduje liczba punktów zdobytych podczas części związanej z pierwszą pomocą. 
 
Zwycięzcą olimpiady zostaje zawodnik, który uzyska największą sumaryczna liczbę punktów ze 
wszystkich zadań i otrzymuje tytuł laureata. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4. 
 
Rozdział 5. Komisja Oceniająca. 
Nad prawidłowością merytoryczną przebiegu poszczególnych etapów Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji 
Zdrowego Stylu Życia PCK czuwa Komisja Oceniająca, w skład której wchodzą między innymi: 
? na etapie szkolnym - opiekun Szkolnego Koła PCK, dyrektor szkoły; 
? na etapie rejonowym - przedstawiciel Oddziału Rejonowego PCK, przedstawiciel Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej i/lub specjalista w dziedzinie żywienia człowieka, Instruktor Pierwszej Pomocy 
PCK; 
? na etapie okręgowym -przedstawiciel Oddziału Okręgowego PCK, Instruktor Pierwszej Pomocy PCK, 
przedstawiciel Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i/lub specjalista w dziedzinie żywienia człowieka; 
? na finale - przedstawiciel Zarządu Głównego PCK, Instruktor Pierwszej Pomocy PCK, przedstawiciel 
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i/lub specjalista w dziedzinie żywienia człowieka, ewentualnie 
przedstawiciel współorganizatora. 
 
Rozdział 6. Protesty. 
 
Wszelkie protesty zgłoszone przed ogłoszeniem wyników dotyczące oceny uczestników rozstrzyga Komisja 
Oceniająca dany etap Olimpiady. Po ogłoszeniu wyników protesty rozstrzyga oddział/ zarząd odpowiedniego 
szczebla organizujący dany etap Olimpiady. Protest powinien zostać złożony na piśmie w terminie 
nieprzekraczającym 7 dni od daty ogłoszenia wyników danego etapu. Decyzja oddziału/ zarządu danego 
szczebla jest ostateczna. W uzasadnionych kwestiach spornych protest może zostać rozpatrzony przez 
Komitet Główny Olimpiady. 
 
Rozdział 7. Nagrody. 
 
Zwycięzcy poszczególnych etapów Olimpiady otrzymują nagrody rzeczowe lub wyróżnienia, o których 
rodzaju i przeznaczonych na nie środkach finansowych decydują - odpowiednio do danego etapu olimpiady - 
oddziały rejonowe i okręgowe PCK lub Zarząd Główny PCK. Nagrody główne, na wszystkich etapach 
olimpiady, przyznawane są wyłącznie za trzy pierwsze miejsca w każdej z kategorii wiekowej. 
Podczas finału olimpiady nagrodzeni mogą zostać ponadto uczniowie, który zaprezentowali najciekawsze 
akcje promujące zdrowie. 
 
Rozdział 8. Podstawowa literatura. 
1. Włodarek D.: Dietetyka. Wydawnictwo Format AB, Warszawa 2005 
2. Czerwińska D., Gulińska E.: Kucharz małej gastronomii. Podstawy żywienia człowieka. Podręcznik 
dla zasadniczej szkoły zawodowej. WSiP, Warszawa 2005 
3. Superczyńska E., Żylińska - Kaczmarek M.: Zasady żywienia. Podręcznik dla zawodu kucharz małej 
gastronomii. Wydawnictwo REA, Warszawa 2004 
4. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PWN, Warszawa 
2007 
5. Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka, tom 1 i 2. PZWL, Warszawa 2007 
6. Gertig H., Gawęcki J.: Żywienie człowieka. Słownik terminologiczny. PZWL, Warszawa 2007  
7. Ziemlański Ś.: Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. PZWL, Warszawa 2001 
8. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.: Tabele składu i wartości odżywczej żywności. 
PZWL, Warszawa 2007 
9. Cybula A., Głowaczowska I., Konieczny G., Latarska D., Marzec-Bogusławska A: Najważniejsze 
pytania o HIV/AIDS. Poznań 2007 
10. Anders J.: Wytyczne 2005 Polskiej Rady Resuscytacji. Kraków 2005 z późniejszymi zmianami 
 
 
Przydatne strony internetowe: 
? www.pck.org.pl 
? www.prc.krakow.pl 
? www.izz.waw.pl 
? www.aids.gov.pl 
? www.narkomania.gov.pl 
 
 

2009 - 2022 Copyright PCK Rights Reserved

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są cookies (ciasteczka)?

To niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
W "cookies", składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.
Wszystkie działające w internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu "cookies".
Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki "cookies" możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.
Dane osobowe gromadzone przy użyciu "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Co nam dają cookies?
Dzięki „cookie” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.
"Cookies":
 • umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 • pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 • pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online; umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 • pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 • sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia; pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 • pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
Dzięki "cookies" właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Co powinniśmy wiedzieć o „cookies”?
Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość:
 • "cookies" identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;
 • dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;
 • nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;
 • nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;
 • domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył;
 • na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.
Podstawowe rodzaje ciasteczek
"Cookies" sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
"Cookies" stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).
"Cookies" podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.

Zarządzanie cookies
Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania "cookies". Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:
 • zaakceptowania obsługi "cookies", co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 • określenia ustawień dla różnych typów "cookie", na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies. Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.