1
Załącznik 
do Uchwały nr 158/2013 
Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża 
z dnia 8 listopada 2013 roku 
Aneks 
do REGULAMINU OGÓLNOPOLSKIEJ OLIPMIADY 
PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK 
 
Niniejszym Aneksem wprowadza się do Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady 
promocji Zdrowego Stylu Życia, zatwierdzonego Uchwałą nr 15/2012 Zarządu 
Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 11 września 2012 roku (zwanym 
dalej Regulaminem), następujące zmiany: 
 
§ 1 
1. Dotychczasowy logotyp Olimpiady zastępuje się następującym: 
 
2. W roku szkolnym 2013/2014 głównym partnerem (współorganizatorem) Olimpiady na 
etapie szkolnym oraz centralnym jest firma Coca-Cola Hellenic Polska Sp. z o.o. (zwana 
dalej Głównym Partnerem). 
3. Informacja o Głównym Partnerze, oraz jego logo w formie graficznej przedstawionej 
poniżej, znajdą się na wszystkich materiałach informacyjnych dotyczących Olimpiady 
oraz na testach (arkuszach pytań) i w systemie on-line. 
 
4. W materiałach wykorzystywanych podczas etapu szkolnego w dotychczasowej formie 
papierowej (tradycyjnej) oraz on-line 10 pytań z 20 do rozwiązania przez uczestnika 
zostanie przygotowanych przez Głównego Partnera. Przygotowane przez Głównego 
Partnera pytania będą podlegać uprzedniej akceptacji przez Polski Czerwony Krzyż. 
 
  2
§ 2 
Z uwagi na przyjęte Uchwałą nr 146/2013 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża 
z dnia 8 października 2013 roku terminy poszczególnych etapów Olimpiady zmianie ulega 
odpowiednio zapis ust. 5 ? dla etapów szkolnych Rozdziału 4. ?Założenia organizacyjne?. 
 
§ 3 
1. Do Regulaminu dodaje się Rozdział 9 ?Podstawowa literatura?, w którym umieszczone 
zostają dotychczasowe regulacje zawarte w Rozdziale 8. 
2. Rozdział 8 ?Forma elektroniczna etapu szkolnego? otrzymuje następujące brzmienie: 
 
Rozdział 8. Forma elektroniczna etapu szkolnego. 
Podrozdział 8.1 Ogólne zasady organizacji etapu szkolnego w formie elektronicznej. 
Dokumentację etapu szkolnego prowadzi Komisja Oceniająca na etapie szkolnym (Komisja). 
Na dokumentację składają się: e-maile, pisma przychodzące i wychodzące, począwszy 
od maila autoryzującego, lista członków Komisji, lista Uczestników Olimpiady, protokół 
z przebiegu etapu szkolnego Olimpiady. 
Podrozdział 8.2 Zasady rejestracji do etapu szkolnego Olimpiady w formie 
elektronicznej. 
Organizator ogłasza i podaje do wiadomości rozpoczęcie rejestracji. 
§ 1 SEKCJA SZKOŁY - Rejestracja Szkoły następuje za pośrednictwem internetu 
poprzez wysłanie poprawnie wypełnionego Wniosku Szkoły. 
1. Wniosek udostępniany jest Szkole w formie linku chronionego hasłem, które podaje 
Oddział Rejonowy PCK, Oddział Okręgowy PCK lub Organizator. 
2. Po akceptacji Wniosku Szkoły lub rejestracji Szkoły przez Oddział Rejonowy PCK/Oddział 
Okręgowy PCK, zostaje wysłany e-mail informacyjny do Szkoły. 
§ 2 SEKCJA NAUCZYCIELA. 
1. Rejestracja Nauczyciela - Opiekuna następuje za pośrednictwem internetu poprzez 
Panel Administracyjny lub przesłanie poprawnie wypełnionego Wniosku Szkoły w sposób 
wskazany poniżej w § 2 ust. 2. 
2. Po dokonaniu rejestracji Nauczyciela przez Oddział Rejonowy PCK zostanie 
automatycznie wygenerowany i wysłany e-mail do nauczyciela. W przypadku zgłaszania 
Nauczycieli poprzez wysłanie prawidłowo wypełnionego Wniosku Szkoły, e-mail do 
Nauczyciela zostanie wysłany dopiero w chwili potwierdzenia wniosku Szkoły przez 
właściwy Oddział PCK. 
3. Logowanie do Sekcji Nauczyciela jest dostępne jedynie dla Nauczycieli, którzy mają już 
utworzone i aktywne konto. Zalogowanie będzie możliwe po prawidłowym podaniu loginu 
tj. adresu e-mail użytkownika oraz hasła. 
4. Nauczyciel w swojej sekcji tworzy listę uczniów, biorących udział w Olimpiadzie. 
5. Nauczyciel wykonuje Pełną Aktywację Uczestnika wypełniając odpowiedni formularz. 
Dane z formularza Pełnej Aktywacji zapisują się w bazie danych w rekordzie Uczestnik. 
Nauczyciel wybiera w formularzu obowiązkowo jedną z opcji: 
? Nauczyciel posiada pisemną zgodę rodziców na udział Uczestnika w etapie szkolnym 
(pole wyboru), 
? Uczestnik jest pełnoletni (pole wyboru).  3
Nauczyciel wybiera obowiązkowo jedną z powyższych opcji. Bez wyboru opcji, nie można 
dokonać Pełnej Aktywacji Uczestnika. 
§ 3 SEKCJA UCZESTNIKA. 
1. Uczestnik rejestruje się w serwisie osobiście poprzez wypełnienie formularza 
rejestracyjnego. 
2. Rejestracji można dokonać na 2 sposoby: 
a) rejestracja standardowa poprzez wypełnienie wszystkich pól, 
b) Poprzez pobranie danych z Facebook?a. 
Uczestnik rejestrując się poprzez Facebook?a, otrzymuje formularz rejestracji, który będzie 
uzupełniony danymi pobranymi z Facebook?a. Dane można wyedytować przed wysłaniem 
formularza do systemu. Następnie na podany podczas rejestracji adres e-mail system wyśle 
wiadomość w celu Potwierdzenia Aktywacji Uczestnika. Uczestnik po rejestracji 
i potwierdzeniu danych trafia na listę oczekujących na Pełną Aktywację przez Nauczyciela. 
3. Przypisanie danego Uczestnika do Szkoły i Klasy będzie realizowane przez Nauczyciela 
w Sekcji dla Nauczyciela. 
Uczeń może zalogować się na utworzony i w Pełni Aktywowany profil za pomocą adresu 
e-mail oraz hasła lub za pomocą Facebook?a. Formularz logowania posiada link do 
formularza Przypomnienia hasła, gdzie po wpisaniu prawidłowego adresu e-mail, zostanie 
wygenerowana i wysłana wiadomość e-mail z hasłem użytkownika na adres e-mail 
użytkownika. Opcja dostępna tylko dla Uczestników nie mających powiązanego konta 
w systemie z kontem na Facebook?u. 
Podrozdział 8.3 Zasady organizacji etapu szkolnego olimpiady w formie elektronicznej. 
 
1. Etap szkolny Olimpiady przeprowadzany jest w formie on-line w specjalnie utworzonym 
w tym celu serwisie. Uczniowie za pomocą systemu rozwiązują test oraz jeśli zaistnieje 
taka konieczność ? dogrywkę. 
2. Podczas etapu szkolnego zadaniem uczestników jest rozwiązanie testu składającego się 
z 20 pytań testowych w specjalnie stworzonej platformie. Pytania mają formę zamkniętą 
z jedną poprawną odpowiedzią lub/i o charakterze ?prawda/fałsz?. Pytania mogą być 
prezentowane jako tekst, dźwięk, film lub grafika. Uczestnik otrzymuje 1 punkt 
za wybranie prawidłowej odpowiedzi. 
3. Odpowiedzi na każde z pytań będzie można udzielić w określonym czasie. Czas na 
odpowiedź na dane pytanie będzie wyświetlany na stronie z testem. Czas na każde 
pytanie jest czasem odliczanym od określonej ilości sekund do zera. Po osiągnięciu 
progu 0s, bieżące Pytanie znika i pojawia się kolejne. 
4. W przypadku pytań z dźwiękiem lub filmem, materiał multimedialny nie będzie miał 
możliwości wstrzymania i przewijania. Treść pytania oraz odpowiedzi pojawią się dla 
Ucznia, dopiero w chwili wczytania pełnego materiału multimedialnego. Czas na pytanie 
będzie odliczany dopiero po zakończeniu odtwarzania treści materiału multimedialnego. 
5. Organizator udostępnia test w ściśle określonym czasie za pośrednictwem serwisu 
internetowego Olimpiady. Termin, w którym można wygenerować test, określa 
Organizator. 
6. Jeśli Uczeń odpowie na Pytanie przed upływem czasu dla Pytania a następnie włączy 
kolejne Pytanie, pozostały czas nie będzie doliczany do innych Pytań. 
7. Uczestnik, który zdobędzie najwięcej punktów w swojej szkole typowany jest jako 
zwycięzca z danej szkoły. W przypadku większej liczby uczestników z najwyższą liczbą 
punktów, typowani są oni automatycznie do Dogrywki. Nauczyciel poprzez swój panel  4
udostępnia uczniom Dogrywkę manualnie. Dogrywka będzie przeprowadzana w formie 
testu bądź zadania opisowego. 
 
8. O zwycięzcy Dogrywki z danej szkoły decydują następujące kryteria (w kolejności): 
a) Największa ilość punktów, 
b) Najkrótszy czas udzielenia odpowiedzi. 
9. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia etapu szkolnego jest udostępnienie 
każdemu z Uczestników komputera ze stabilnym i skutecznym dostępem do Internetu 
i aktualną wersją oprogramowania obsługującego w pełni serwis internetowy Olimpiady. 
Spełnienie tych warunków jest obowiązkiem Komisji Oceniającej na etapie szkolnym. 
10. Organizator nie odpowiada za niezapewnienie lub zapewnienie niskiej jakości łącza 
internetowego, z którego korzysta Uczestnik Olimpiady. 
11. Organizator może podjąć decyzję o wydłużeniu Uczestnikowi czasu wyznaczonego na 
rozwiązanie testu, jeśli uzyska wiarygodne informacje o trudnościach z dostępem do 
serwisu internetowego Olimpiady podczas rozwiązywania testu. Powody trudności muszą 
powstać bez winy Uczestnika i/lub Komisji Oceniającej na etapie szkolnym. 
 
§ 4 
Mając na uwadze wprowadzenie nowych zapisów w Rozdziale 8 ?Forma elektroniczna etapu 
szkolnego? w Rozdziale 5. ?Komisja Oceniająca?: 
punkt w dotychczasowym brzmieniu: 
? ?na etapie szkolnym ? opiekun Szkolnego Koła PCK, dyrektor szkoły;? 
zastępuje się zapisem w następującym brzmieniu: 
? ?na etapie szkolnym ? nauczyciel/opiekun Szkolnego Koła PCK i dyrektor szkoły i/lub 
w przypadku formy elektronicznej informatyk/nauczyciel informatyki;?; 
 
punkt w dotychczasowym brzmieniu: 
? ?na finale - przedstawiciel Zarządu Głównego PCK, Instruktor Pierwszej Pomocy 
PCK, przedstawiciel Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i/lub specjalista w dziedzinie 
żywienia człowieka, ewentualnie przedstawiciela współorganizatora.? 
zastępuje się zapisem w następującym brzmieniu: 
? ?w finale - przedstawiciel Zarządu Głównego PCK, Instruktor Pierwszej Pomocy PCK, 
przedstawiciel Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i/lub specjalista w dziedzinie 
żywienia człowieka, w roku szkolnym 2013/2014 przedstawiciel partnera Olimpiady ? 
Coca-Cola Hellenic Polska Sp. z o.o.?.